ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

"ΣΩΤΗΡΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ"

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ – ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 • ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ,  ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
 • ΔΙΑΘΗΚΕΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
 • ΣΥΜΦΩΝΑ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ
 • ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ (ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ, ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΔΩΡΕΕΣ, ΔΙΑΝΟΜΕΣ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ, ΚΑΘΕΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ)
 • ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ
 • ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΜΕΤΟΧΩΝ
 • ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ
 • ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ –  ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
 • ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ – ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ
 • ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ, ΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
 • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ, ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ, ΛΥΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΣΩΤΗΡΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΣΩΤΗΡΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ- ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

2592024054
error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!