ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

“ΜΠΕΧΤΣΗ - ΠΙΝΑΚΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ”

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ – ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 • ΔΙΑΘΗΚΕΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
 • ΣΥΜΦΩΝΑ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ
 • ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ (ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ, ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΔΩΡΕΕΣ, ΔΙΑΝΟΜΕΣ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ, ΚΑΘΕΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ)
 • ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ
 • ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΜΕΤΟΧΩΝ
 • ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ
 • ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ –  ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
 • ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ – ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ
 • ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ, ΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
 • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ, ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ, ΛΥΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
 • ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ,  ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

 

ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΜΠΕΧΤΣΗ - ΠΙΝΑΚΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΜΠΕΧΤΣΗ - ΠΙΝΑΚΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

2373021317 2373023971
error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!